โพธิ์สุวรรณ์ จ.; รอดจากภัย ย. .; อับดุลลากาซิม ป. .; วงษ์สุทธิเลิศ อ. . ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนสูงในผู้ป่วย โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟส์ในพื้นที่ที่มีไอโอดีนเพียงพอ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 38, n. 2, p. 73–83, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/250350. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.