อภิสิทธิวาสนา น. .; ศรีชัยรัตนกูล เ. . .; เทียมหมอก ม. . . สถานการณ์การติดเกม และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 37, n. 3, p. 254–266, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/249458. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.