ศรีคำภา ส. .; มูลศาสตร์ ส. .; ทิพย์กาญจนเรขา ก. . . การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 38, n. 1, p. 197–212, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/249365. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.