ศรีดาเกษ เ. . .; โชติชัย เ. . ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการมีเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 37, n. 1, p. 99–111, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/248843. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.