ธรรมกุล ด.; อนนท์รัตน์ ก. . การพยาบาลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: มิติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 37, n. 1, p. 14–24, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/248773. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.