ศฤงคาร ท. .; นิรัตธราดร ม. .; รัชนกุล ป. . ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและครอบครัวต่อพฤติกรรม การควบคุมระดับน้ำตาลและระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 38, n. 1, p. 86–96, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247989. Acesso em: 24 เม.ย. 2024.