เทียบฤทธิ์ ส. .; เทริ์นโบล์ น. . .; ศรีภูวงษ์ ช. .; ศรีภูวงษ์ ว. .; ศรีดาเกษ เ. . . ผลของโปรแกรมสนับสนุนการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 37, n. 3, p. 229–240, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247743. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.