ธรรมกุล ด. .; ศุกลปักษ์ ม. . นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนที่ท้าทายในการจัดการเรียนการสอน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 3, p. 284–292, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247012. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.