สินธุชัย ส. .; อุบลวรรณ ก. .; พานิชกุล ก. . การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน: การนำไปใช้ในการเรียนการสอน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 3, p. 273–283, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247010. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.