ชัยราช ส. .; ขลังธรรมเนียม ก. .; นทีธนสมบัติ ก. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดเอ วัน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 3, p. 204–219, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247009. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.