บุษยพรรณพงศ์ ห. . .; ยงศร จ. .; โปณะทอง จ. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 3, p. 178–191, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247006. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.