ทิพย์วารีรมย์ ว. .; ชลายนเดชะ ช.; ห่านรุ่งชโรทร อ. . ปัจจัยทำนายการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 3, p. 69–79, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/246433. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.