จุลพันธ์ พ. .; มนสัจจกุล พ. .; สุดสา ส. . ประสบการณ์ของญาติต่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 3, p. 33–44, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/246419. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.