จารุจินดา ว.; ศรีอมรรัตนกุล ธ. . .; พรมีศรี อ. .; แช่มชื่น ร. .; จิตรัตนพร ส. . .; โตสงคราม พ. . ผลของโปรแกรมพุทธจิตวิทยาต่อจิตปัญญาของพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 38, n. 1, p. 158–171, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/246114. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.