ชูอินทร์ น. .; ละกำปั่น ส. . .; อำนาจสัตย์ซื่อ ข. . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 38, n. 1, p. 254–267, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/245143. Acesso em: 24 เม.ย. 2024.