ทิพย์กาญจนเรขา ก. สารบัญ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 2, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244908. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.