ทาเสนาะ เอลเทอร์ ป. .; ณภัค ว. .; ใจการุณ พ. . การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มเปราะบาง: กรณีศึกษาด้านวิธีดำเนินการวิจัย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 2, p. 273–285, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244667. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.