ไล้สุวรรณชาติ ป. .; เอื้อมณีกูล น. . .; เผ่าวัฒนา อ. . . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของเยาวชนกลุ่มชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 2, p. 177–189, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244645. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.