บันดาลสิน จ. .; จามจุรี ด. .; บุญประกอบ ม. .; เฉลยกิตติ ส. . การพัฒนากรอบสมรรถนะการตระหนักรู้ความปลอดภัยผู้ป่วยสำหรับ นักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 2, p. 38–49, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244317. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.