จิตต์อนันต์ ม. .; โสมะนันทน์ ว. .; จิตต์อนันต์ ส. .; ลลิตผสาน อ. .; ขำอิน ส. . การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เพื่อนจากใจ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 37, n. 3, p. 290–303, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/243609. Acesso em: 24 เม.ย. 2024.