ทิพย์กาญจนเรขา ก. วารสารฉบับเต็ม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 1, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/243382. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.