สีหะวงษ์ ส. . . . .; คติชอบ ณ. . .; จันทะโคตร อ. . .; สิงหะวาระ . พ. .; สร้อยคำ ป. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่ง ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 37, n. 2, p. 182–191, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/243212. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.