พลประทีป ป. .; เอื้อมณีกูล น. .; เผ่าวัฒนา อ. . โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการถูกข่มเหงรังแกในวัยรุ่นชายตอนต้น. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 1, p. 164–176, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/242294. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.