ด้วงกลัด ก. .; ลาภวงศ์วัฒนา ป. .; ชาญสาธิตพร ณ. . โปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 1, p. 66–83, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/242148. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.