ภูริพันธุ์ น. .; กาศสกุล อ. .; พละวุฑิโฒทัย ณ. . . ผลลัพธ์ของการพัฒนาการใช้ Sepsis Protocol Checklist Lerdsin Hospital. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 36, n. 1, p. 12–21, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/242113. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.