ทิพย์กาญจนเรขา ก. บทบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 3, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/240142. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.