ชมภูมิ่ง ว. ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 3, p. 199–211, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239779. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.