ทองเพชร เ.; หีตอักษร ช.; แพน้อย โ.; ยุ่ยฉิม ป.; จีนด้วง พ. การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญา. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 3, p. 112–119, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239732. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.