ดวงจินดา อ.; ศรีธราพิพัฒน์ ป.; อินจีน จ.; มั่นฟัก ป. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในบริบทพื้นที่จังหวัดชัยนาท. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 3, p. 60–73, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239653. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.