ก้านศรี จ.; มาลัย ช.; บูรณะเรข ศ.; บุษบก อ. การศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดชัยนาท. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 3, p. 24–33, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239404. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.