คำแก้ว เ.; สุนทรไชยา ร.; พนาสถิตย์ ม. ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่ออาการนอนไม่หลับ ของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 3, p. 13–23, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239403. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.