เหมือนนาดอน ร.; ติรไพรวงศ์ ย.; ศรีชัยรัตนกูล เ.; ยุทธยง ส. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 2, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/216124. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.