ไพรบึง ด.; เกิดมงคล พ.; อำนาจสัตย์ซื่อ ข.; รวิวรกุล ท. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 2, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215164. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.