ศรีคล้อ ม.; อยู่ใจเย็น ม.; ศรีอมรรัตนกุล ธ. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 1, p. 239–251, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/191023. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.