นิโรธนันท์ อ.; ปรัชญพฤทธิ์ อ.; เมธาคุณวุฒิ ป. การประเมินความต้องการจำเป็นของการเป็นวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติ ในประเทศไทย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 1, p. 187–198, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/191016. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.