มั่งสุข ณ.; ปราบภัย ส. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลด ความรุนแรงอาการผลข้างเคียงจากการรับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 1, p. 142–152, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189193. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.