ทีอุทิศ ว.; คุณทรงเกียรติ ว.; ด้วงแพง ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำกัดโซเดียม ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 1, p. 120–129, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189181. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.