วงศ์สวัสดิ์ ป.; ศุภเมธาพร ป.; หอยรัตน์ ป. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่อง เพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 1, p. 86–98, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189174. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.