โภคพัชญ์ภูเบศ ส.; ธนัฐธีรกุล ช.; เรืองวรบูรณ์ ส. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 1, p. 71–85, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/185994. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.