โพธิ์แสน ร.; เจริญสันติ จ.; ศุภวิทิตพัฒนา บ. ความเครียดที่เฉพาะกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญความเครียดในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 1, p. 59–70, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/171384. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.