ทิพย์กาญจนเรขา ก. ปกหลังวารสาร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 3, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/168652. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.