ศรีกัน ป.; ทาทาน ส.; ศรีจันทร์พาล ว.; ปิ่นสกุล ช. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง พฤติกรรมการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง และปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 3, p. 21–33, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/168606. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.