บุญวาศ ข. บทบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 2, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/153715. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.