ติรไพรวงศ์ ย.; ออมสิน ก. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: แนวทางการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 2, p. 164–172, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/151126. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.