ธรรมรักษา พ.; เผ่าวัฒนา อ. การป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นไทยทำได้จริงหรือ?. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 2, p. 173–188, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/150877. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.