อนนท์รัตน์ ก.; ทองจันทร์ จ. การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 2, p. 154–163, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/150874. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.