เลาะหะนะ ส.; สินสุกใส น.; พาหุวัฒนกร ว. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 สัปดาห์ ในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 2, p. 36–47, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/150584. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.