วิเชียรประภา อ. การจัดการตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 1, p. 150–156, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/136941. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.