พลพินิจ ป.; ดีนาน อ.; เดียวอิศเรศ ว. ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่จัดการโดยพยาบาลต่อการรับประทานยาในผู้ป่วยหลังเกิดกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 1, p. 105–116, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/136937. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.