เผ่าวัฒนา อ.; ธรรมรักษา พ. ประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการสื่อสารเรื่องเพศ ของมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิง. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 1, p. 58–70, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/136932. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.